POGOJI SODELOVANJA

 1. Trudili se bomo, da bomo s prijaznostjo, navdihom in kakovostnimi vadbami pridobili vaše in otrokovo zaupanje, s pedagoško-didaktičnim znanjem, usposobljenimi kadri in strokovno opremo pa potešili otrokovo željo po ustvarjanju.
 2. Program prva gibalnica bo potekal v dveh semestrih. Vsak semester zajema 13 obiskov. Prvi semester poteka od 16.10. 2023 do 1.2024, drugi semester pa od 5.2.2024 do 20.5.2024. Program poteka 1x tedensko. Semestra sta ločena, torej obiskovanje enega ni pogojeno še z obiskovanjem drugega, je pa seveda mogoče.
 3. Na vadbo prihaja starš primerno oblečen v športni opremi, dojenček pa v njemu čim bolj udobnih oblačilih. Zraven mora starš prinesti tetra pleničko in eno igračo.
 4. Program prva gibalnica (pod blagovno znamko poSKOKec) izvaja Hoopsy 4 d.o.o.
 5. V primeru zdravstvenih ali značajskih posebnosti otroka morajo starši oz. zakoniti zastopniki o tem predhodno obvestiti odgovorne preko e-pošte (info@poskokec.si).
 6. Udeleženci oz. zakoniti zastopniki (starši) so v vadbo vključeni na lastno odgovornost. Hoopsy 4 d.o.o. ni odgovorno za škodne primere udeležencev na programu, saj se ti prostovoljno prijavijo na programe in s tem sprejmejo tveganje nastanka škodnega dogodka.
 7. Udeleženci oz. zakoniti zastopniki (starši) se obvezujejo, da bodo dosledno upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih daje vaditelj. Vaditelj sme iz vadbe izključiti udeleženca, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil, pravil vadbe ali drugače ogroža sebe, druge osebe ali stvari.
 8. Način plačila: Prispevek za program prve gibalnica za leto 2023/2024, znaša na semester:
  – 181,00 € – z enkratnim plačilom ob prejemu računa (en obrok) do najkasneje 30.11.2023
  ALI
  – v treh obrokih, prispevek enega obroka je v tem primeru 66 €.
 9. V ceno programa je vključena strokovna priprava vadbe, vodenje vadbe, pomoč pri pripravi in vodenju vadbe, uporaba opreme in pripomočkov, najem in/ali uporaba dvorane, kjer se vadba izvaja. Pridružujemo si pravico do spremembe cene in prilagoditve predvsem v primeru prekinitve vadb. Za vadbe, ki morebiti ne bodo izvedene, računa ne bomo izdajali. Pridružujemo si pravico do zaračunavanja zamudnih obresti (v višini 1% računa za vsak zamudni dan oz. maksimalno 30% od celotnega zneska računa) v kolikor račun ni plačan v valuti računa.
 10. V času šolskih počitnic in državnih praznikov se vadba ne izvaja. V primeru, da vadba odpade zaradi kakršnihkoli drugih razlogov, se odpadlo uro nadomešča v novem terminu. O vseh morebitnih spremembah boste obveščeni (obvestilo po e-pošti). 
 11. Hoopsy 4 d.o.o ni odgovorno za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeležencev v času njihove udeležbe na programu.
 12. Hoopsy 4 d.o.o. jamči, da bo osebne podatke otroka in njegovega zakonitega zastopnika uporabljal in hranil skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

SOGLASJE STARŠEV (OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV)

 1. Kot starš oz. zakoniti zastopnik sem seznanjen s tveganji, ki jih prinaša udeležba na športnih aktivnostih Hoopsy 4 d.o.o., zato v primeru poškodb in njihovih posledic, do katerih bi prišlo kljub strokovnemu in varnemu izvajanju aktivnosti športne vadbe, ne bom sam ali preko tretjih oseb uveljavljal kakršnihkoli zahtevkov proti Hoopsy 4 d.o.o. ali proti posameznemu vaditelju.
  2. Kot starš oz. zakoniti zastopnik se strinjam s pogoji in podajam soglasje, da lahko Hoopsy 4 d.o.o. uporablja, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. Osebne podatke udeležencev se uporablja in obdeluje izključno za potrebe izvedbe vadbe in obveščanja udeležencev vadbe ter pošiljanje obvestil o programih.
  3. Hoopsy 4 d.o.o. dovoljujem uporabo slikovnega gradiva mojega otroka v sredstvih javnega obveščanja. V kolikor starši oz. zakoniti zastopniki tega ne dovolijo, morajo o tem podati pisno izjavo.
  5. Dovoljujem, da v primeru morebitne poškodbe/nesreče vaditelj na vadbi poskrbi za zdravstveno oskrbo otroka oz. pokliče/kontaktira nujno medicinsko pomoč.