POGOJI SODELOVANJA

 1. Trudili se bomo, da bomo s prijaznostjo, navdihom in kakovostnimi vadbami pridobili vaše in otrokovo zaupanje, s pedagoško-didaktičnim znanjem, usposobljenimi kadri in strokovno opremo pa potešili otrokovo željo po ustvarjanju.
  2. Program gibalna abeceda (v nadaljevanju vadba) bo potekal od 3. tedna v septembru 2021 do vključno prvega tedna junija 2022, 1x tedensko.
  3. Otrok oz. udeleženec mora na vadbi uporabljati primerna (športna) oblačila (trenirka, kratke hlače, kratka majica) in primerno (športno) obutev.
  4. Priporočamo, da otrok k vadbi prinese pijačo (voda, čaj). Gazirane pijače dobronamerno odsvetujemo.
  5. V primeru zdravstvenih ali značajskih posebnosti otroka morajo starši o tem predhodno obvestiti Športno društvo poSKOKec.
  6. Udeleženci oz. zakoniti zastopniki (starši) so v vadbo vključeni na lastno odgovornost. ŠD poSKOKec ni odgovoren za škodne primere udeležencev na programu, saj se ti prostovoljno prijavijo na programe in s tem sprejmejo tveganje nastanka škodnega dogodka.
  7. Udeleženci oz. zakoniti zastopniki (starši) se obvezujejo, da bodo dosledno upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih daje vaditelj. Vaditelj sme iz vadbe izključiti udeleženca, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil, pravil vadbe ali drugače ogroža sebe, druge osebe ali stvari.
  8. Način plačila: Prispevek za program gibalna abeceda za obdobje 2021/2022 znaša 145 eur. Poravna se po izdaji položnice/računa (v 4 obrokih): 1. obrok v sredini novembra 2021, 2. obrok v pričetku januarja 2022, 3. obrok v sredini marca 2022, 4. obrok konec junija 2022.
  9. Vpisnina v program gibalna abeceda znaša 10 € in se plača s prvo položnico/računom. Če udeleženec vadbe (otrok) manjka 3x zaporedoma (iz kakršnihkoli razlogov) se pri naslednji položnici to upošteva z odbitkom 10 eur.
  10. V ceno programa je vključena strokovna priprava vadbe, vodenje ur, uporaba opreme in pripomočkov, najem dvorane, spremstvo otrok do telovadnice in pomoč pri pripravi na vadbo. Pridružujemo si pravico do spremembe cene in prilagoditve predvsem v primeru prekinitve vadb. Za vadbe, ki morebiti ne bodo izvedene, položnice/računa/obračuna ne bomo izdajali.
  11. V primeru, da bi otrok želel z vadbo prenehati, morajo to starši sporočiti do konca tekočega meseca za naslednji mesec.
  12. V času šolskih počitnic in državnih praznikov se vadba ne izvaja. V primeru, da vadba odpade zaradi kakršnihkoli drugih razlogov, se odpadlo uro nadomešča v novem terminu. O vseh spremembah boste obveščeni (e-mail obvestilo).
  13. ŠD poSKOKec ni odgovoren za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeležencev v času njihove udeležbe na programu.
  14. ŠD poSKOKec jamči, da bo osebne podatke otroka in njegovega zakonitega zastopnika uporabljal in hranil skladno s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR oz. ZVOP-2).

SOGLASJE STARŠEV (OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV)

 1. Kot starš oz. zakoniti zastopnik sem seznanjen s tveganji, ki jih prinaša udeležba na športnih aktivnostih ŠD poSKOKec, zato v primeru poškodb in njihovih posledic, do katerih bi prišlo kljub strokovnemu in varnemu izvajanju aktivnosti športne vadbe, ne bom sam ali preko tretjih oseb uveljavljal kakršnihkoli zahtevkov proti ŠD poSKOKec ali proti posameznemu vaditelju.
  2. Kot starš oz. zakoniti zastopnik s podpisom podajam soglasje, da lahko ŠD poSKOKec uporablja, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. ŠD poSKOKec uporablja in obdeluje osebne podatke udeležencev izključno za potrebe izvedbe vadbe in obveščanja udeležencev vadbe ter pošiljanje informacijskih obvestil o programih ŠD poSKOKec.
  3. Poučen sem o športnih aktivnostih ŠD poSKOKec in seznanjen/a, da so te lahko fizično naporne in jih bo otrok izvajal na lastno željo, željo staršev oz. zakonitih zastopnikov ter da bo otrok izvajal naloge po navodilih vaditelja.
  4. ŠD poSKOKec dovoljujem uporabo slikovnega gradiva mojega otroka v sredstvih javnega obveščanja.
  5. Dovoljujem, da v primeru morebitne poškodbe/nesreče ŠD poSKOKec poskrbi za zdravstveno oskrbo otroka oz. v čim krajšem času uredi.

Soglasje