POGOJI SODELOVANJA

 1. Trudili se bomo, da bomo s prijaznostjo, navdihom in kakovostnimi vadbami pridobili vaše in otrokovo zaupanje, s pedagoško-didaktičnim znanjem, usposobljenimi kadri in strokovno opremo pa potešili otrokovo željo po ustvarjanju.
  2. Program plavanje (v nadaljevanju vadba) bo potekal od 30.9.2023 do vključno 23.3.2024. Program bo potekal ob sobotah zjutraj, skupaj 13 srečanj.
  3. Otrok oz. udeleženec mora na vadbi imeti s seboj kopalke in brisačo.
  4. Program plavanje (pod blagovno znamko poSKOKec) izvajajo Športno društvo Moveo, Športno društvo Športko Kras in Športno društvo Gibko Kras.
  5. V primeru zdravstvenih ali značajskih posebnosti otroka morajo starši oz. zakoniti zastopniki o tem predhodno obvestiti odgovorne preko e-pošte (info@poskokec.si).
  6. Udeleženci oz. zakoniti zastopniki (starši) so v vadbo vključeni na lastno odgovornost. Športno društvo Moveo, Športno društvo Športko Kras in Športno društvo Gibko Kras niso odgovorni za škodne primere udeležencev na programu, saj se ti prostovoljno prijavijo na programe in s tem sprejmejo tveganje nastanka škodnega dogodka.
  7. Udeleženci oz. zakoniti zastopniki (starši) se obvezujejo, da bodo dosledno upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih daje vaditelj. Vaditelj sme iz vadbe izključiti udeleženca, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil, pravil vadbe ali drugače ogroža sebe, druge osebe ali stvari.
  8. Način plačila: Prispevek za program plavanje za šolsko leto 2023/2024 znaša:
  – 173 € – z enkratnim plačilom po izdaji računa (en obrok) do najkasneje 30.11.2023
  ALI
  – 191 €. Poravna se v 3 (treh) obrokih ob prejemu računa: 1. obrok v sredini novembra 2023 (63 €), 2. obrok v pričetku januarja 2024 (63 €), 3. obrok v začetku marca 2024 (65 €).
  (ob vpisu v program se označi željeno možnost v elektronski prijavnici na spletni strani)
  9. Če udeleženec vadbe (otrok) manjka 3x zaporedoma (iz kakršnihkoli razlogov) se pri naslednjem računu to upošteva z odbitkom 10 eur. Odbitek se upošteva/priznava pri izbranem plačilu po obrokih. Odbitek 10 eur ni možen pri enkratnemu plačilu. 
  10. V ceno programa je vključena strokovna priprava vadbe, vodenje vadbe, pomoč pri pripravi in vodenju vadbe, uporaba opreme in pripomočkov, najem in/ali uporaba bazena, kjer se vadba izvaja, spremstvo otrok do bazena. Pridružujemo si pravico do spremembe cene in prilagoditve predvsem v primeru prekinitve vadb. Za vadbe, ki morebiti ne bodo izvedene, računa ne bomo izdajali. Pridružujemo si pravico do zaračunavanja zamudnih obresti (v višini 1% računa za vsak zamudni dan oz. maksimalno 30% od celotnega zneska računa) v kolikor račun ni plačan v valuti računa.
  11. V primeru, da bi otrok želel z vadbo prenehati, morajo to starši oz. zakoniti zastopniki pisno sporočiti na e-pošto (info@poskokec.si). V primeru, da starši oz. zakoniti zastopniki tega ne sporočijo, se smatra, da otrok obiskuje vadbo. V primeru prenehanja obiskovanja vadbe (in hkrati prejemu sporočila) se obračuna vadnina še v tekočem obroku/obračunskem obdobju, glede na pravila prisotnosti/odsotnosti (to velja v primeru plačevanja v 3-eh (treh) obrokih. V primeru, da otrok preneha z vadbo po prvem obisku, se prispevek za vadbo in vpisnina ne obračunata. 
  12. V času šolskih počitnic in državnih praznikov se vadba ne izvaja. V primeru, da vadba odpade zaradi kakršnihkoli drugih razlogov, se odpadlo uro nadomešča v novem terminu. O vseh morebitnih spremembah boste obveščeni (obvestilo po e-pošti).
  13. ŠD Moveo, ŠD Športko Kras, ŠD Gibko Kras niso odgovorna za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeležencev v času njihove udeležbe na programu.
  14. ŠD Moveo, ŠD Športko Kras, ŠD Gibko Kras jamčijo, da bo osebne podatke otroka in njegovega zakonitega zastopnika uporabljal in hranil skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

SOGLASJE STARŠEV (OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV)

 1. Kot starš oz. zakoniti zastopnik sem seznanjen s tveganji, ki jih prinaša udeležba na športnih aktivnostih ŠD Moveo, ŠD Športko Kras, ŠD Gibko Kras, zato v primeru poškodb in njihovih posledic, do katerih bi prišlo kljub strokovnemu in varnemu izvajanju aktivnosti športne vadbe, ne bom sam ali preko tretjih oseb uveljavljal kakršnihkoli zahtevkov proti ŠD Moveo, ŠD Športko Kras, ŠD Gibko Kras ali proti posameznemu vaditelju.
  2. Kot starš oz. zakoniti zastopnik se strinjam s pogoji in podajam soglasje, da lahko ŠD Moveo, ŠD Športko Kras, ŠD Gibko Kras uporabljajo, obdelujejo in hranijo posredovane osebne podatke. Osebne podatke udeležencev se uporablja in obdeluje izključno za potrebe izvedbe vadbe in obveščanja udeležencev vadbe ter pošiljanje obvestil o programih.
  3. Poučen/a sem o športnih aktivnostih in seznanjen/a, da so te lahko fizično naporne in jih bo otrok izvajal na lastno željo, željo staršev oz. zakonitih zastopnikov ter da bo otrok izvajal naloge po navodilih vaditelja.
  4. ŠD Moveo, ŠD Športko Kras, ŠD Gibko Kras dovoljujem uporabo slikovnega gradiva mojega otroka v sredstvih javnega obveščanja. V kolikor starši oz. zakoniti zastopniki tega ne dovolijo, morajo o tem podati pisno izjavo.
  5. Dovoljujem, da v primeru morebitne poškodbe/nesreče vaditelj na vadbi poskrbi za zdravstveno oskrbo otroka oz. pokliče/kontaktira nujno medicinsko pomoč.